Zlatnicví Margareta

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) upravují  vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností  Margareta spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a spotřebiteli (dále jen „kupující“). Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Základní ustanovení

 

Prodávající

Margareta spol. s r.o. IČ 24251038, se sídlem provozovny: K Libuši 4/24, Praha 4 – Kunratice, 148 00

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále též zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Kupní smlouva

O kupní smlouvu se jedná v případě, že jste kupujícím, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o kupní smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana kupujícího dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

Cena

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle  § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle  §571 občanského zákoníku.

Platební podmínky

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 • bezhotovostně kartou před dodáním zboží ;
 • bezhotovostně na náš bankovní účet před dodáním zboží (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky);

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním. V případě zhotovení šperku na zakázku, nebo úpravy šperku na základě individuálního přání,

Dodací podmínky

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Přepravci jsou sděleny kontaktní údaje zadané do objednávky (vaše adresa, kontaktní osoba, telefon). Nejsme povinni ověřovat úplnost a správnost těchto údajů, nesete tedy plnou odpovědnost za správnost sdělených informací.

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, zpravidla doručujeme do 2 týdnů. Ve výjimečných případech nebo u zboží vyráběného na zakázku může být dodací lhůta delší. U šperků zhotovených na základě vašeho přání (zejména u zásnubních a snubních prstenů) nebo upravených na zakázku, může být doba dodání ovlivněna též naší výrobní kapacitou a aktuální vytížeností. O termínu dodání vás budeme informovat.

Dodáním zboží se podle těchto obchodních podmínek rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží) máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

Vzájemná práva a povinnosti

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

Smlouva je tvořena následujícími dokumenty:

 • obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v případech neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem),
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste kupujícím a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany kupujícího než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

 Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit u zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu; nebo pokud šperk upravil jiný zlatník, je zničený, opotřebovaný nošením nebo jinak znehodnocený.
 • Dále odstoupení od smlouvy není možné u dárkových poukazů.
 • Upozorňujeme vás, že jakýkoliv certifikát zasílaný s některými šperky je součástí zboží (stejně tak i krabička) a v případě odstoupení od smlouvy jste povinni tento certifikát vrátit společně se šperkem včetně krabičky.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Prodávající doporučuje zboží před odesláním pojistit.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě (14 dnů), prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

K vrácenému zboží je nutné přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží
 • číslo účtu, na který vám máme vrátit peníze
 • kontaktní adresu, telefon a e-mail
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy v tomto znění:

“Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).” Datum a podpis

 

Kupující je také povinen vyjádření o odstoupení od smlouvy zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího prodejna@zlatnictvicz.eu

Zboží doručte na adresu:

Margareta spol. s r.o.

Technologický park
Podnikatelská 554
Praha 9 – Běchovice
190 11 nebo osobně přímo na naši prodejnu. K Libuši 4/24, Praha 4 – Kunratice, 148 00

OTEVÍRACÍ DOBA

OTEVÍRACÍ DOBA se řídí dle aktuálně vydaných vládních nařízení.

Po: 10 – 17:30
Út: 14 – 17:30
St: 10 – 17:30
Čt: 14 – 17:30
Pá: 10 – 17:30
So: Zavřeno
Ne: Zavřeno

Náklady spojené s odesíláním vráceného zboží na naší adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zabalte zboží do vhodného obalu (nejlépe dodané krabičky), aby nedošlo k poškození či zničení. V případě vrácení poškozeného zboží, nelze od smlouvy odstoupit. K vrácení peněz dojde obratem na vámi zvolený účet (uvedený ve vyjádření od ustoupení od smlouvy), nejdéle však do 14 dnů od našeho převzetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající zkontroluje, že zboží je nepoškozené a nenošené – splňuje podmínky pro odstoupení od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li kupujícím, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

Reklamační řád

Při výběru je nutné vzít v úvahu, že šperky vyžadují citlivé zacházení a při některých aktivitách se mohou poničit. Aby vám šperky vydržely krásné opravdu dlouho, je důležité o ně náležitě pečovat. V situacích, kdy hrozí poškrábání nebo jiné poškození – při zahradničení, sportech, vaření, manipulaci s kosmetikou nebo agresivními látkami, stěhování těžkých věcí, plavání a spaní – doporučujeme šperky sundávat.

U  všech šperků je záruka 24 měsíců dle zákona. Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození (zdeformování), poškození povrchové úpravy (poškrábání), poškození vzniklé nesprávným používáním šperku. Záruka se také nevztahuje, pokud jste o vadě před převzetím šperku věděli nebo jste si vadu sami způsobili. Záruka také zaniká při jakémkoliv zásahu do našich šperků třetí osobou. Po uplynutí 24 měsíců, záruka zaniká a reklamace není možná. V případě jakéhokoliv problému s našimi šperky (zmenšení, leštění, obnovení matování a vůbec veškeré úpravy), prosíme, abyste navštívili nejlépe naši provozovnu (K Libuši 4/24, Praha 4 – Kunratice, 148 00), abychom Vám mohli plně ručit za kvalitu šperků.

V případě reklamace je nutné poslat nebo předložit osobně na prodejně prodejní doklad a záruční list (pokud byl součástí). Ke zboží přiložte reklamační list. Zabalte zboží do vhodného obalu, aby nedošlo k poškození či zničení. Reklamační list ke stažení zde

Reklamované zboží nám nikdy nezasílejte na dobírku!

Zboží zasílejte na adresu:

Margareta spol. s r.o.

Technologický park
Podnikatelská 554
Praha 9 – Běchovice
190 11 nebo osobně přímo na naši prodejnu.

Před odesláním zboží pro případnou reklamaci, nás informujte o jeho zaslání
na e-mail: prodejna@zlatnictvicz.eu či  tel.: +420 777 270 968,
abychom s Vámi probrali oprávněnost reklamace a její případné uplatnění. Reklamované zboží nám nikdy nezasílejte na dobírku!Doporučujeme zaslat zpět Poštou jako cenné psaní a připojistit.

Kupující bude co nejdříve (maximálně 30 dnů) telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace. V případě uznání reklamace bude mít kupující nárok na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, dodáním náhradního zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Po přijmutí reklamace Vás budeme emailem informovat o datu a způsobu vyřízení reklamace a o době jejího trvání. Případně Vás písemně obeznámíme o důvodech vedoucích k zamítnutí reklamace. Dle ustanovení § 598 občanského zákoníku má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od

 

Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku.
Zboží bylo odebráno z košíku.
Zboží bylo přidáno do Vašich oblíbených
Zboží bylo odebráno z Vašich oblíbených